Välkommen!

Medarbetarnas engagemang och involvering i verksamheten är en nyckel när man ska arbeta med ständiga förbättringar och implementera Lean. I många organisationer lägger man stor kraft på metoder och verktyg, men individens kraft och möjligheter tillvaratas inte alltid på bästa  sätt. För att få alla medarbetare att känna engagemang i att hitta och  åtgärda alla små och stora slöserier, behövs mer beteendevetenskap. Inom Lean måste filosofin komma före de metoder och verktyg som väljs. I våra Lean-uppdrag inriktar vi oss på att förstärka och komplettera kommande eller pågående förbättringsprocesser genom att lyfta medarbetarnas engagemang och involvering på individ- och gruppnivå.

Ständig förbättring och minskade slöserier

Vår metodik är unik i sitt sätt att kartlägga förändringsprofiler och praktiskt lära ut hur man får olikheterna att berika varandra i arbetet med ständig förbättring och minskade slöserier. Prova den förenklade testenkäten och få ett mycket förkortat utdrag av din förändringsprofil. När du gör den fullständiga versionen får du en betydligt mer målande och djupgående beskrivning som tar upp produktiva och improduktiva mönster under bl a följande punkter: ”Som ledare”, ”Kommunikation”, ”I grupp”, ”Stressfaktorer” och ”Sidor att utveckla”.

Att utveckla enastående människor och grupper

I vårt samarbete med Dag Lotsander, som har tjugo års erfarenhet av nationellt och internationellt ledarskap inom Toyota, finns unik  erfarenhet och insikt i originalet till Lean. Tillsammans ger vi våra uppdragsgivare tillgång till praktiska erfarenheter av bland annat

  • hur man bäst inför och utvecklar Lean
  • hur man kan hitta sina förändringsledare
  • hur man vänder internt motstånd
  • hur man utvecklar enastående människor och grupper som följer organisationens filosofi

Utgångspunkt för vår metodik är att den ska vara enkel att tillägna sig och att den ska leda till konkreta och hållbara förbättringar i er verksamhet. Vi tillämpar den med utgångspunkt från människors kommunikativa behov och förändringsprofil.    När man kartlagt och arbetar med en arbetsgrupps förändringsprofiler blir det betydligt enklare att skapa engagemang samt undvika tröghet och motstånd i en förändringsprocess. Gör man kartläggningen från början kan gruppen öppet och oladdat kan prata om olikheterna – och börjar tillvarata dem i stället för att de får bromsa. En hel del av det som tidigare var problem ses då som möjligheter till förbättring och något positivt. Kartläggningen blir därigenom ett verktyg som tillåter alla att vara drivande på sitt unika vis. Det ökar tempot, förebygger motstånd och ger en tydligare riktning som alla kan sluta upp kring.

Ett viktigt verktyg är vår egenutvecklade webbenkät, som hittills har besvarats av mer än 40 000 personer. Deras mer än 1 120 000 svar ligger till grund för mycket av vår kunskap. Därutöver bygger vår metodik på The Toyota Way och dess 14 principer samt delvis på modeller som Bostonmatrisen, Locus of  Control  och Rehndahlmatrisen och Jan-Erik Rendahls forskning om arbetets  drivkrafter. Vårt angreppssätt är unikt då vi tillvarata delar av dessa modeller och tidigare forskning och kopplar till individens kommunikativa behov. Metodiken förstärker organisationens förmåga att själva driva och landa utvecklingen i konkret förbättringsarbete.

 

Kontakt: Dag Lotsander EXM Dag Lotsander AB